IAI Home - Top Level - Feedback

Amdukan Sector / SubSector I

Amdukan Sector / Julian SubSector


Xboats? Trade Route Type: Min Trade Volume:
ABCD
EFGH
IJKL
MNOP
0123Fedhueto A779746-8
0124Gho Ungzok B9D6855-7
0125Ignaamar C476520-8
0126Aekhsoull A572102-A
0127Panorama B66988A-7
0128Nigigag C235545-7
0221Amidu C644365-5
0222Fracas B22748B-C
0223Asimikigir A684A87-E
0225Aerr Ogo E3477A8-3
0327Ilus A663762-7
0421Ongogu D130410-9
0422Vedzonga C130200-A
0423Teucria A853100-D
0427Kinoshita C661499-6
0429Sagamaha C689324-6
0430Peleus A78A401-D
0521Gangi D667303-3
0524Rakue C67479A-3
0525Mudaliar B665220-6
0526Gaskuzi D7A6411-5
0623Ullasoth C764321-6
0627Mukiip B5108AA-9
0630Khang Ken C853449-8
0721Akhag C334567-7
0722Umada C0009CA-9
0724Kubagir D542356-7
0725Xanthus B77A423-A
0728Larrti D000302-9
0828On Ozorr E9887B7-5


Allegiance Codes