IAI Home - Top Level - Feedback

Tuglikki Sector / SubSector K

Tuglikki Sector / Aenkazarr SubSector


Xboats? Trade Route Type: Min Trade Volume:
ABCD
EFGH
IJKL
MNOP
1721Lolloug C889221-C
1724Aegzrraek C428120-8
1726Ksaghkhaers B5678A8-8
1727Ksutsonoe B5836AB-7
1728Kaegh C200743-9
1729Ninsuegh D888551-4
1822Aen Thi C593220-5
1827Aes Eze C9C458C-7
1926Zaganruen B152673-B
2022Uekrrurirk C674464-5
2023Kunuevovekh B253446-A
2026Faekourz A559645-A
2030Aer Thegz B321977-9
2125Engksae C566402-8
2126Ghoulghuk D221211-9
2128Ollduezoul A473855-B
2221Thaegae B653679-8
2223Kfuer E200130-7
2224Doukgzaeroun B465553-D
2328Akhsourvo B85A325-C
2330Ughsengvul B550157-8
2421Angknul A3559A5-D
2423Klarz C110669-7
2427Nuekhazue C9B7220-B
2428Fuegzguer D98A876-7


Allegiance Codes